Stiftandet

stiftandeNågra medlemmar i Akademien 1982. Foto: Hans Karpheden, Skåne Reportage

Skånska Akademien stiftades i Lund på Malmö Nation den 28 februari 1981. Initiativtagare var Helmer Lång, som inbjöd nio andra skånska kulturpersonligheter till detta stiftande möte. De inbjudna och vidtalade var:

 • Hans Alfredson
 • Sten Broman
 • Gabriel Jönsson
 • Peter Broberg
 • David Ingvar
 • Göran Rystad
 • Sten-Bertil Vide
 • Runo Löwenmo
 • Stig Persson

Alltså, utöver initiativtagaren, sammanlagt nio, liksom de klassiska muserna. Dessutom var Hans Jerenäs, utomordentlig kassör och administratör i många sammanhang i Lund, bl.a. i Lunds Studentsångförenng och Gamla Lund, inbjuden att delta som ekonomiskt ansvarig eller Cancellarius.

Dagens datum var väl vald: det är dagen då den ödesdigra Roskildefreden 1658 undertecknades. Från början hade Helmer Lång tänkt sig, att man skulle stifta Skånska Akademien den 28 februari 1979, det sista årtalet anknyter till ett annat ödesdigert fredsslut, tre hundra år tidigare, då Danmark efter snapphanekriget, då Skåneland var nära att återerövras av Danmark, genom diktat från Frankrike tvangs att bekräfta Roskildefreden. Emellertid låg Helmer då på sjukhuset, efter att ha blivit överkörd av en bil i London, och stiftandet fick uppskjutas. Vidtalade då var endast Sten Broman, Gabriel Jönsson och Peter Broberg.

Sida 2

Alltnog: vid stiftande den 28 februari 1981 anmälde Hans Alfredson, Sten Broman, Gabriel Jönsson, David Ingvar och Göran Rystad att de inte kunde närvara; den sistnämnde, som vistades utomlands, dock medverkande per telefon och telegram. De närvarande stiftarna var alltså Helmer Lång, Peter Broberg, Rune Löwenmo, Stig Persson och Sten-Beril Vide, som företrädde resp. Litteratur- och konstvetenskap, Byggnadskonst, Landskaps-arkitektur, Medicin- och Skånkonst, och Skånska Språket. Till stiftarna måste också räknas Cancellarius Hans Jerenäs, som först några år senare invaldes som representant för Skånskt näringsliv, därvid efterträdande Nils Poppe.

Vid stiftandet bjöd nyvalde St. Secretarius stiftarna och den församlade värlspressen på den nykomponerade rätten "Luggudekalops", en sorts skånsk paella. Preliminära stadgar intogs, av vilka de viktigaste var:

 1. Ändamålsparagrafen: Skånska Akademien skall stimulera och utveckla kulturen i Skåne
 2. Skånska Akademiens valspråk skall vara: "KULTUR OCH HUMOR"
 3. Antalet ledamöter skall vara 21.
 4. Av Skånska Akademiens ledamöter skall minst hälften vara män.

Sistnämnda paragraf var givetvis en humoristisk bekräftelse på den kvinnliga anstormningen i beslutande organ! Det noterades nogsamt i presskommentarerna. Vid nästkommande möten på våren antogs de preliminära stadgarna med smärre förändringar och tillägg, varav det viktigaste var: "Den som icke länge magtar (förmår) närvara vid Akademiens sammankomster äger att ställa sin plats till förfogande. Dessutom företogs kompletterande inval för att uppnå det stipulerade antalet 21 (ostraffbart!). Därvid invaldes:

 • Prof. Birger Berg, Språkvetenskap
 • Böcklingen (dvs. Bengt Sjögren), Djur och Odjur
 • Förf. Dagmar Edqvist
 • Docent Knut Haeger, Medicin, kulturhistoria
 • Förf. Birgit Lindström, skånsk dikt
 • Förf Max Lundgren
 • Kulturchefen Eva Nordenson, Etnologi
 • Scenkonstnären Nils Poppe, Skånskt näringsliv
 • Rector magnificus, prof. Nils Stjernquist, Statsvetenskap
 • Regissör Eva Sköld, Scenkonst
 • Prof. Louise Vinge, Litteraturvetenskap
 • Författaren Jacques Werup

Sida 3

Dock kan konstateras att det ostraffbara talet 21 icke uppnåddes, eftersom David Ingvar hoppade av omgående, eftersom han ansåg att även preliminära stadgar borde ha utarbetats med alla närvarande, och mycket upptagna Hans Alfredson och Nils Poppe lämnade sina poster med hänvisning till paragrafen "magtar icke". Som vid stiftandet utvalde St. Secrerius konstaterade omfattade uppsättningen bara 18 ledamöter, liksom antalet i en annan, ofullkomlig akademi. Vid ett senare sammanträde beslöts på förslag av Sten Broman att en Director skulle väljas för varje år, att leda sammanträdena efter Secretarius föredragning.

Förste Director blev Birger Berg, som dessutom tillsammans med Helmer Lång redigerade de första årsskrifterna, där bl.a. en ny almanacka presenterades, som omedelbart kopierades och förvanskades i Kungliga Hufvudstaden. Först några år senare (1985) uppnåddes det ideella antalet. Då invaldes:

 • Kjell-Åke Modéer, Juridik
 • Ernst Hugo Järegård, Scenkonst
 • Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok, Slotts- och agrikultur
 • Gunvor Blomquist, Radio
 • Prof. Sten -Åke Nilsson, Konstvetenskap

Då var Sten Broman, Gabriel Jönsson och Knut Haeger bortgångna. Sålunda har av naturliga skäl många nya inval skett, ledamöter har kommit och försvunnit. Skånska Akademien fick emellertid ett gott mottagande, icke bara i Skåne. Skånska Akademien blev den första provinsakademin, som efterbildades med framgång av bl.a. Smålands Akademi, Hallands, Dalarnas och Västra Götalands akademi. Skånska Akademien fick också ett gloriöst erkännande vid tioårsjubileet av stiftande 1991, då akademien gästades och honorerades med generösa gåvor av Svenska Akademien genom prof. Knut Ahnlund och av Det danske Akademi genom prof. F.J. Billeskov-Jansen.

Efter en turbulent period vid senaste sekelskiftet, med flera bort- och avgångar, har stadgarna omarbetats och flera nya ledamöter med friska idéer och initiativ invalts. Bland Skånska Akademiens senaste skrifter finns SKÅNE - ABSOLUT, en antologi med uppmärksammade bidrag i tidigare utgåvor, som utkom till 25-årsjubileet 2006, i redaktion av Helmer Lång och nuvarande secretarius Bertil Svensson, MAT - Minnen och Menyer 2007, redigerad av Helmer Lång samt E6:ans fysiologi och andra essäer - ett utplock ur akademieledamoten Hans-Uno Bengtssons författarskap. Boken utgavs efter Hans-Unos frånfälle som en erkänsla för hans idoga arbete för akademien.

Läs mer:

Artikel från Månadsjournalen februari 1982 (PDF)

Stiftelseurkund 1981