Stadgar uppdaterade och godkända 14 nov 2022. PDF version finns här.

      

 

§1 ÄNDAMÅL Akademiens främsta uppgift är att aktivt vårda, främja och utveckla det skånska kulturarvet, med avsikt att stärka bilden av Skåne i omvärlden och av omvärlden i Skåne.


§2 VALSPRÅK OCH VAPEN Akademiens valspråk är "Kultur och Humor" och har i sitt heraldiska vapen den gyllene pantern i rött fält.


§3 STRATEGI För att uppfylla Akademiens ändamål skall dess ledamöter verka för att på olika sätt sprida Akademiens budskap genom t ex årsböcker, föredrag, sammankomster och sociala medier. Akademien ska årligen utse diplomater och om möjligt andra pristagare som verkar i Akademiens anda.


§4 LEDAMÖTER Skånska Akademien består, när den är fulltalig, av 21 ledamöter företrädande olika grenar av skånsk kultur, vetenskap och skånskt näringsliv.


§5 TJÄNSTEMÄN Akademiens tjänstemän är Director, Prodirector, Secretarius, Prosecretarius och Cancellarius. Dessa väljs vid Årsmötet växelvis för två år i taget.

Director och Prosecretarius väljs vid udda årtal, Secretarius, Prodirector och Cancellarius vid jämna årtal. Tjänstemännen utgör Akademiens Presidium. Director eller Prodirector leder Akademiens sammankomster.

Secretarius eller Prosecretarius för protokoll och föranstaltar tillsammans med Director om sammankomster och högtidligheter under Akademiens egid. Cancellarius handhar räkenskaper och kassa. Redovisning av räkenskaperna skall ske vid Akademiens årsmöte. Om så anses önskvärt kan ytterligare tjänstemän utses.


§6 SAMMANTRÄDEN Akademien sammanträder, företrädesvis kvällstid andra måndagen i månaden. Vid årsmötet bestäms minst fyra sammanträdesdatum för kalenderåret. Director kallar till presidemöte vid behov. Vid presidiemöten må även övriga ledamöter närvara. På mötena behandlas den agenda som Director eller Secretarius skickat ut minst en vecka före mötet. För beslut, som ej berör § 9, § 11 och § 12, fordras 2/3 majoritet av de närvarande som skall vara minst sju till antalet. Mötena protokollföres och justeras av ordförande och sekreterare.


§7 ÅRSMÖTE Årsmöte skall hållas senast i mars månad. Följande ärenden skall behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om kallelse till årsmötet utgått i vederbörlig ordning
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en ledamot att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 5. Akademiens verksamhetsberättelse, inkl. ekonomisk redovisning.
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för tjänstemännen
 8. Val för två år av Director, Prodirector, Secretarius, Prosecretarius och Cancellarius enligt § 5
 9. Val av revisor
 10. Beslut om ekonomisk teckningsrätt
 11. Val av tre personer i Valberedningen
 12. Övriga frågor


§8 AKADEMILEDAMÖTER Inval av nya ledamöter sker kontinuerligt vid vakanser. För inval krävs bifall från minst 2/3 av Akademiens ledamöter. Skriftligt votum godtas som giltig röst. Förslag till inval skall presenteras och distribueras till ledamöterna i skriftlig form samt diskuteras på sammanträde före inval. Varje medlem skall tilldelas en numrerad stolsplats från 1 till 21.


§9 BEHÖRIGHET Till ledamot kan väljas person som är född, stadigvarande bosatt eller besatt av Skåne. Meriterande för inval är insatser till fromma för den skånska kulturen, vetenskapen och för näringslivet i Skåne. Särskild betydelse tillmäts förmåga till samarbete, humor och gemenskap i skånsk anda. Akademiens ledamöter vad avser damer/herrar bör vara drygt hälften av varje.


§10 KORRESPONDERANDE LEDAMÖTER Ledamot kan efter anmälan övergå till att bli korresponderande ledamot och får därmed fortsättningsvis protokoll samt har rätt att närvara vid sammanträdena, men har ej rösträtt.


§11 HEDERSLEDAMÖTER Därtill särskilt förtjänt person kan väljas till Hedersledamot i Skånska Akademien. Förslag skall presenteras och distribueras till ledamöterna i skriftlig form samt diskuteras vid sammanträde före inval. Bifall krävs av minst 2/3 av antalet ledamöter. Skriftlig fullmakt godtas som giltig röst. Nya hedersledamöter skall presenteras på årsmötet. Den hedersledamot som så önskar får mötesprotokoll samt har rätt att närvara vid sammanträdena, men har ej rösträtt.


§12 AKADEMIENS HÖGTIDSDAG Skånska Akademien firar årligen högtidsdag, företrädesvis andra lördagen i mars. Diplom, priser och stipendier kan då utdelas till förtjänta personer eller organisationer. Förslag kan ställas av varje ledamot. Bifall krävs av minst 2/3 av antalet ledamöter. Skriftlig fullmakt godtas som giltig röst.


§13 REVISION Akademiens räkenskaper ska revideras av årsmötet vald revisor.


§14 VALBEREDNING Årsmötet skall välja en valberedning på tre personer. Denna skall föreslå namn till de poster som ska besättas vid årsmötet.


§15 FIRMATECKNING. Akademien är en ideell förening. Akademiens firma tecknas av Director och Cancellarius var för sig.


§16 ÄNDRING AV STADGARNA Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två på varandra följande sammanträden och må ske med 2/3 majoritet av samtliga medlemmar. Skriftligt besked gäller som fullvärdig röst.


§17 UTTRÄDE Ledamot kan själv begära utträde ur Akademien. För fortsatt medlemskap krävs närvaro vid minst hälften av årets sammankomster. Ledamot som inte mäktar detta krav tar upp en diskussion med Director om fortsatt ledamotskap. Dispens kan beviljas av Director för särskilda skäl, exempelvis mer långvarig bortavaro i tjänsten.


§18 UPPLÖSNING Beslut om Akademiens upplösning fattas i samma ordning som gäller för ändring av dessa stadgar. Upplöses Akademien, skall dess eventuella tillgångar, enligt vid samma tillfälle fattat beslut, tillfalla syfte som är förenligt med Akademiens ändamål.